Propositioner

Propositioner och skrivelser

fr.o.m. 2014-09-29
Propositioner255 st
Finansdepartementet72 st
Justitiedepartementet66 st
8 fler...
Skrivelser88 st
Finansdepartementet19 st
Socialdepartementet13 st
10 fler...
Totalt343 st
Följdmotioner228 st

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen - ett förslag som riksdagen sedan tar ställning till. En skrivelse är mer redovisande och innehåller inte några förslag.

Följdmotioner

En följdmotion är ett motförslag mot regeringens propositioner och skrivelser. När regeringen lagt ett förslag har övriga mandathållande riksdagledamöter möjlighet att komma med synpunkter.

TitelFilerKällaPubliceradStatus
En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
Proposition 2015/16:200 H303200
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-09-06Inkommen
En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap
Proposition 2015/16:198 H303198
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-08-30Hänvisad
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Proposition 2015/16:197 H303197
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-07-20Inkommen
Vildsvin och viltskador
Proposition 2015/16:199 H303199
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-07-19Inkommen
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015
Skrivelse 2015/16:190 H303190
Socialdepartementet
prop-RIM2016-06-28Inkommen
Nytt regelverk om upphandling
Proposition 2015/16:195 H303195
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-28Inkommen
Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
Skrivelse 2015/16:192 H303192
Socialdepartementet
prop-RIM2016-06-27Inkommen
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skrivelse 2015/16:102 H303102
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-22Hänvisad
2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
Skrivelse 2015/16:140 H303140
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016
Skrivelse 2015/16:179 H303179
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
En ny lag om personnamn
Proposition 2015/16:180 H303180
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar
Proposition 2015/16:189 H303189
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg
Proposition 2015/16:191 H303191
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Proposition 2015/16:193 H303193
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Proposition 2015/16:194 H303194
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-21Hänvisad
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Proposition 2015/16:181 H303181
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-14Hänvisad
Genomförande av EU:s försvarardirektiv
Proposition 2015/16:187 H303187
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-08Hänvisad
Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
Skrivelse 2015/16:188 H303188
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-06-08Hänvisad
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
Proposition 2015/16:186 H303186
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-06-07Hänvisad
Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Proposition 2015/16:171 H303171
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-01Hänvisad
Skatte avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Proposition 2015/16:172 H303172
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-01Hänvisad
Återkallelse av skrivelsen Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35)
Skrivelse 2015/16:183 H303183
Finansdepartementet
prop-RIM2016-06-01Klar
Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Skrivelse 2015/16:182 H303182
Utrikesdepartementet
prop-RIM2016-05-31Hänvisad
Fler elever i fler skolor
Proposition 2015/16:184 H303184
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-05-27Hänvisad
Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Proposition 2015/16:176 H303176
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-26Hänvisad
Alkylatbensin för vinterbruk
Proposition 2015/16:185 H303185
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-05-26Hänvisad
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
Skrivelse 2015/16:130 H303130
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-25Hänvisad
En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
Proposition 2015/16:170 H303170
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-25Hänvisad
Unionstullkodex och elektroniskt uppgiftslämnande
Proposition 2015/16:175 H303175
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-24Hänvisad
En samlad torvprövning
Proposition 2015/16:178 H303178
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-05-24Hänvisad
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
Proposition 2015/16:127 H303127
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-23Hänvisad
Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Proposition 2015/16:177 H303177
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-05-18Hänvisad
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Proposition 2015/16:168 H303168
Finansdepartementet
prop-RIM2016-05-10Hänvisad
Giftfri vardag
Skrivelse 2015/16:169 H303169
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-05-10Hänvisad
Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
Proposition 2015/16:167 H303167
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-28Hänvisad
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
Proposition 2015/16:173 H303173
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-04-28Hänvisad
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Proposition 2015/16:174 H303174
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-28Hänvisad
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
Skrivelse 2015/16:104 H303104
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-25Hänvisad
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
Skrivelse 2015/16:145 H303145
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-21Hänvisad
Avfallshierarkin
Proposition 2015/16:166 H303166
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-04-21Hänvisad
Kvarstad på bankmedel inom EU
Proposition 2015/16:148 H303148
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-19Hänvisad
Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
Skrivelse 2015/16:154 H303154
Arbetsmarknadsdepartementet
prop-RIM2016-04-15Hänvisad
Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
Skrivelse 2015/16:164 H303164
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-15Hänvisad
Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
Skrivelse 2015/16:165 H303165
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-04-15Hänvisad
2016 års ekonomiska vårproposition
Proposition 2015/16:100 H303100
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-13Hänvisad
Årsredovisning för staten 2015
Skrivelse 2015/16:101 H303101
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-13Hänvisad
Redovisning av skatteutgifter 2016
Skrivelse 2015/16:98 H30398
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-13Hänvisad
Vårändringsbudget för 2016
Proposition 2015/16:99 H30399
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-13Hänvisad
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Proposition 2015/16:160 H303160
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-04-12Hänvisad
Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Proposition 2015/16:161 H303161
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-04-12Hänvisad
Elektroniskt kungörande av författningar
Proposition 2015/16:157 H303157
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-11Hänvisad
Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
Proposition 2015/16:158 H303158
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-04-11Hänvisad
Revisorer och revision
Proposition 2015/16:162 H303162
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-04-07Hänvisad
Elsäkerhet
Proposition 2015/16:163 H303163
Miljö- och energidepartementet
prop-RIM2016-04-07Hänvisad
Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Proposition 2015/16:156 H303156
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-04-05Hänvisad
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Proposition 2015/16:159 H303159
Finansdepartementet
prop-RIM2016-04-05Hänvisad
Läkemedel för särskilda behov
Proposition 2015/16:143 H303143
Socialdepartementet
prop-RIM2016-03-31Hänvisad
Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Proposition 2015/16:120 H303120
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-30Hänvisad
Utökade möjligheter till förverkande
Proposition 2015/16:155 H303155
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-29Hänvisad
Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar
Proposition 2015/16:131 H303131
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Proposition 2015/16:137 H303137
Socialdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Proposition 2015/16:138 H303138
Socialdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag
Proposition 2015/16:139 H303139
Socialdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
Proposition 2015/16:141 H303141
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Proposition 2015/16:142 H303142
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
Proposition 2015/16:146 H303146
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
Proposition 2015/16:147 H303147
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Ytterligare undervisningstid i matematik
Proposition 2015/16:149 H303149
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Ny påföljd efter tidigare dom
Proposition 2015/16:151 H303151
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Proposition 2015/16:152 H303152
Försvarsdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Proposition 2015/16:153 H303153
Försvarsdepartementet
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Skrivelse 2015/16:75 H30375
Statsrådsberedningen
prop-RIM2016-03-22Hänvisad
Förstärkt insättningsgaranti
Proposition 2015/16:106 H303106
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Skrivelse 2015/16:114 H303114
Utrikesdepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Proposition 2015/16:133 H303133
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
Proposition 2015/16:135 H303135
Kulturdepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Proposition 2015/16:144 H303144
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Proposition 2015/16:150 H303150
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-21Hänvisad
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Proposition 2015/16:119 H303119
Utrikesdepartementet
prop-RIM2016-03-17Hänvisad
Kommittéberättelse 2016
Skrivelse 2015/16:103 H303103
Statsrådsberedningen
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Skrivelse 2015/16:115 H303115
Statsrådsberedningen
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
Proposition 2015/16:121 H303121
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
Proposition 2015/16:123 H303123
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
Proposition 2015/16:124 H303124
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Proposition 2015/16:128 H303128
Arbetsmarknadsdepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
Proposition 2015/16:129 H303129
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
Proposition 2015/16:132 H303132
Kulturdepartementet
prop-RIM2016-03-15Hänvisad
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Proposition 2015/16:110 H303110
Näringsdepartementet
prop-RIM2016-03-14Hänvisad
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Proposition 2015/16:134 H303134
Utbildningsdepartementet
prop-RIM2016-03-14Hänvisad
Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
Proposition 2015/16:112 H303112
Utrikesdepartementet
prop-RIM2016-03-09Hänvisad
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Proposition 2015/16:122 H303122
Försvarsdepartementet
prop-RIM2016-03-09Hänvisad
Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
Proposition 2015/16:107 H303107
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Informationsutbytesavtal med Saudiarabien
Proposition 2015/16:108 H303108
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Proposition 2015/16:125 H303125
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Proposition 2015/16:126 H303126
Försvarsdepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Proposition 2015/16:85 H30385
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Vissa begravningsfrågor
Proposition 2015/16:95 H30395
Kulturdepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Informationsutbyte med USA
Proposition 2015/16:96 H30396
Justitiedepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Uppföljning av smittskyddsläkemedel
Proposition 2015/16:97 H30397
Socialdepartementet
prop-RIM2016-03-08Hänvisad
Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
Proposition 2015/16:105 H303105
Finansdepartementet
prop-RIM2016-03-01Hänvisad

Partiledardebatt

Vilken av partiledarna tycker du har presterat bäst i SVTs partiledardebatt?

Hoppa över

Tack för din röst!

Rösten är räknad och kommer att synas i vår statistik.

Vi försöker skapa oss en så god bild som möjligt av röstresultatet och vilka som röstar hur. Därför vill vi gärna fråga dig ett par frågor om dig och just din livssituation.

Vill du svara på fler frågor?

Kön

Är du man eller kvinna?

Hoppa över

Ålder

Hur gammal är du?

Hoppa över

Sysselsättning

Vad har du för sysselsättning?

Hoppa över

Boendesituation

Hur bor du?

Hoppa över

Boplats

Var bor du?

Hoppa över

Civilstatus

Vad har du för civilstatus?

Hoppa över

Barn

Har du barn under 18 år?

Hoppa över

Bakgrund

Hur ser din bakgrund ut?

Hoppa över

Utbildning

Vilken är den högsta utbildningen du har avslutat?

Hoppa över

Inkomst

Hur hög är din årsinkomst?

Hoppa över

Ort

Var bor du?

Hoppa över

Kontakt

Fyll i din email om du vill medverka i fler undersökningar. Du får dessutom tillgång till mer data.

Hoppa över