Betänkanden

Betänkandestatistik

fr.o.m. 2014-09-29
Utskott
Finansutskottet66 st
Justitieutskottet61 st
Skatteutskottet54 st
Konstitutionsutskottet46 st
Civilutskottet41 st
Näringsutskottet39 st
Utbildningsutskottet39 st
9 fler...
Total572 st

Ett betänkande är en rapport från något av riksdagens utskott. Rapporten innehåller ett eller flera förslag på hur riksdagen bör besluta i ett ärende.

Reservationer

En Reservation innebär att en ledamot har uttryckt att han eller hon inte instämmer med ett förslag.

De 100 Senaste Betänkandena

TitelFilerPublicerad
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete
Utlåtande 2015/16:CU26 H301CU26
Civilutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbeteacklamationRiksdagen beslutar att lämna ett mo...
2016-06-09
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Betänkande 2015/16:JuU35 H301JuU35
Justitieutskottet
2016-05-19
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Utlåtande 2015/16:CU25 H301CU25
Civilutskottet
2016-05-19
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Betänkande 2015/16:JuU34 H301JuU34
Justitieutskottet
2016-05-12
Kvarstad på bankmedel inom EU
Betänkande 2015/16:CU24 H301CU24
Civilutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Kvarstad på bankmedel inom EURiksdagen antar regeringens förslag...
2016-05-09
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)
Betänkande 2015/16:SkU29 H301SkU29
Skatteutskottet
2016-04-25
Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall
Betänkande 2015/16:KU30 H301KU30
Konstitutionsutskottet
2016-04-15
Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
Betänkande 2015/16:FiU42 H301FiU42
Finansutskottet
Debattdag 2016-04-27
Debattid 939s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Extra ändringsbudget för 2016
Rätten till bistånd för vissa utlän...
Reservationer
2016-03-24
Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Betänkande 2015/16:FöU15 H301FöU15
Försvarsutskottet
Debattdag 2016-05-19
Debattid 2 569s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motion 2015/16:337...
2.Överlåtelse av försvarsmateriel till Frankrike och bemyndigande att disponera försäljningsinkomster
Riksdagena) bemyndigar regeringen a...
3.Återanskaffning av försvarsmaterielacklamationRiksdagen ställer sig bakom det som...
Reservationer
2016-03-22
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre m...
Utlåtande 2015/16:SkU28 H301SkU28
Skatteutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktionRiksdagen beslutar att lämna ett mo...
2016-03-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet - land-för-land-rapportering (D...
Utlåtande 2015/16:SkU27 H301SkU27
Skatteutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om administrativt samarbete vad gäller land-för-land-rapporteringRiksdagen beslutar att lämna ett mo...
2016-03-17
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Betänkande 2015/16:CU23 H301CU23
Civilutskottet
Debattdag 2016-06-16
Debattid 339s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Regeringens lagförslagRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Marknadsstörningsavgiftens beloppsgränserRiksdagen avslår motion 2015/16:341...
Reservationer
2016-02-26
Rättelse i utsökningsbalken
Betänkande 2015/16:CU22 H301CU22
Civilutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.RättelseRiksdagen antar utskottets förslag ...
2016-02-18
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015
Betänkande 2015/16:FiU41 H301FiU41
Finansutskottet
Debattdag 2016-06-21
Debattid 1 557s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagenacklamationRiksdagen ställer sig bakom det uts...
2.Riksbankens finansiella oberoendeacklamationRiksdagen ställer sig bakom det uts...
2016-02-16
Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)
Betänkande 2015/16:FiU40 H301FiU40
Finansutskottet
Debattdag 2016-03-23
Debattid 869s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)
Riksdagen medger att Riksbanken får...
Reservationer
2016-02-16
En luftfartsstrategi för Europa
Utlåtande 2015/16:TU20 H301TU20
Trafikutskottet
2016-02-12
Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt
Utlåtande 2015/16:KU27 H301KU27
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-02-03
Debattid 1 286s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av EuropaparlamentetRiksdagen beslutar att lämna ett mo...
2016-02-02
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Betänkande 2015/16:UFöU4 H301UFöU4
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Debattdag 2016-05-25
Debattid 17 765s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Riksdagen a) godkänner det komplett...
3.Tillträde till svenskt territorium
Riksdagen avslår motion 2015/16:337...
4.Utredning
Riksdagen avslår motion 2015/16:337...
Reservationer
2016-01-28
Kommittéberättelse 2016
Betänkande 2015/16:KU29 H301KU29
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
Betänkande 2015/16:KU28 H301KU28
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Elektroniskt kungörande av författningar
Betänkande 2015/16:KU26 H301KU26
Konstitutionsutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Elektroniskt kungörande av författningaracklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-26
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
Betänkande 2015/16:KU25 H301KU25
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-06-13
Debattid 1 643s
2016-01-26
Vissa begravningsfrågor
Betänkande 2015/16:KU24 H301KU24
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 1 543s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Begravningsclearing
Riksdagen antar regeringens förslag...
2.Återvinning av metaller efter kremering
Riksdagen antar regeringens förslag...
3.Lagförslagen i övrigtRiksdagen antar regeringens förslag...
4.En enhetlig begravningsavgiftssats även för Stockholms och Tranås kommuner
Riksdagen avslår motion 2015/16:334...
5.En möjlighet att flytta gravurnor till familjegravarRiksdagen avslår motion 2014/15:148...
6.Bevarandet av den svenska gravkulturenRiksdagen avslår motion 2014/15:200...
Reservationer
2016-01-26
Indelning i utgiftsområden
Betänkande 2015/16:KU23 H301KU23
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Betänkande 2015/16:KU22 H301KU22
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 266s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgörandenRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-26
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
Betänkande 2015/16:KU21 H301KU21
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Massmediefrågor
Betänkande 2015/16:KU19 H301KU19
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 1 594s
2016-01-26
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
Betänkande 2015/16:KU18 H301KU18
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 1 605s
2016-01-26
Offentlig förvaltning
Betänkande 2015/16:KU17 H301KU17
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Författningsfrågor
Betänkande 2015/16:KU16 H301KU16
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 4 263s
2016-01-26
Fri- och rättigheter
Betänkande 2015/16:KU15 H301KU15
Konstitutionsutskottet
2016-01-26
Frågor om rösträtt, valsystem m.m.
Betänkande 2015/16:KU13 H301KU13
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 2 012s
2016-01-26
Trossamfund
Betänkande 2015/16:KU12 H301KU12
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-03-23
Debattid 986s
2016-01-26
Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.
Utlåtande 2015/16:KU11 H301KU11
Konstitutionsutskottet
Debattdag 2016-03-23
Debattid 1 257s
2016-01-26
Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism
Utlåtande 2015/16:JuU32 H301JuU32
Justitieutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 2 942s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorismRiksdagen lägger utlåtandet till ha...
2016-01-25
Ensamkommande barn
Betänkande 2015/16:SoU18 H301SoU18
Socialutskottet
Debattdag 2016-03-03
Debattid 7 606s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Kommunernas ansvar
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Familjehem
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-22
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Betänkande 2015/16:JuU11 H301JuU11
Justitieutskottet
2016-01-21
Informationsutbyte med USA
Betänkande 2015/16:JuU33 H301JuU33
Justitieutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 887s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motion 2015/16:334...
2.Informationsutbyte med USARiksdagen a) godkänner avtalet av d...
Reservationer
2016-01-20
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Betänkande 2015/16:UFöU3 H301UFöU3
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
2016-01-20
Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
Betänkande 2015/16:UU20 H301UU20
Utrikesutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 284s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidanRiksdagen godkänner avtal om fördju...
2016-01-20
Avfallshierarkin
Betänkande 2015/16:MJU22 H301MJU22
Miljö- och jordbruksutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Regeringens lagförslagRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Miljömässig avfallshanteringRiksdagen avslår motion 2015/16:925...
2016-01-20
Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Betänkande 2015/16:MJU21 H301MJU21
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-06-20
Debattid 65s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Förslag till lag om ändring i miljöbalkenacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Godkännande av NagoyaprotokolletacklamationRiksdagen godkänner Nagoyaprotokoll...
3.Uppföljning av lagändringen
Riksdagen avslår motion 2015/16:340...
Reservationer
2016-01-20
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.
Betänkande 2015/16:MJU20 H301MJU20
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-06-20
Debattid 8 757s
2016-01-20
Jakt och viltvård
Betänkande 2015/16:MJU19 H301MJU19
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-05-11
Debattid 4 457s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Belysning vid vildsvinsjaktRiksdagen avslår motion 2015/16:123...
2.Stöd för vildsvinsrelaterade skador
Riksdagen avslår motion 2015/16:268...
3.FjälljaktRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Vissa jakt- och viltvårdsfrågorRiksdagen ställer sig bakom det som...
5.Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag
Riksdagen avslår motion 2015/16:260...
6.Övriga frågor om viltförvaltning och jakt
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.Motioner som bereds förenklatRiksdagen avslår de motionsyrkanden...
Reservationer
2016-01-20
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
Betänkande 2015/16:MJU18 H301MJU18
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-06-16
Debattid 3 700s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Förslag till lag om ändring i miljöbalkenRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Giftfri förskola och skolaRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Giftfri vardag för barn
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Ekonomiska styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljöRiksdagen avslår motion 2015/16:136...
5.Ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitikenRiksdagen avslår motion 2015/16:260...
6.Tillämpning av växtskyddsmedelslagstiftningen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar och plastRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
8.Utfasning av plasterRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
9.EU:s strategi om hormonstörande ämnen
Riksdagen avslår motion 2015/16:136...
10.Genomförande av proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
11.Stärkt kemikaliearbeteRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
12.Högfluorerade ämnenRiksdagen avslår motion 2015/16:254...
13.Samverkan för en giftfri miljöRiksdagen avslår motion 2015/16:237...
14.Kemikaliers kombinationseffekter
Riksdagen avslår motion 2015/16:260...
15.Motioner som bereds förenklatRiksdagen avslår de motionsyrkanden...
Reservationer
2016-01-20
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.
Betänkande 2015/16:MJU17 H301MJU17
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-06-16
Debattid 4 081s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.LagförslagenRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Miljömässigt hållbart fiske
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Livskraftiga fiskbestånd
Riksdagen avslår motion 2015/16:136...
4.Sportfiske och vandringshinderRiksdagen avslår motion 2015/16:207...
5.Konkurrenskraftigt fiske
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
6.Ålförvaltning
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.VattenbrukRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
8.Motioner som bereds förenklatRiksdagen avslår de motionsyrkanden...
Reservationer
2016-01-20
Djurskydd
Betänkande 2015/16:MJU16 H301MJU16
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-04-21
Debattid 5 485s
2016-01-20
Livsmedelspolitik
Betänkande 2015/16:MJU15 H301MJU15
Miljö- och jordbruksutskottet
2016-01-20
Vattenvård
Betänkande 2015/16:MJU14 H301MJU14
Miljö- och jordbruksutskottet
Debattdag 2016-04-21
Debattid 6 283s
2016-01-20
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
Betänkande 2015/16:FöU13 H301FöU13
Försvarsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 3 974s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Kommunernas arbete med skydd mot olyckoracklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:333...
3.Civil-militär samverkan
Riksdagen avslår motion 2015/16:333...
4.SkrivelsenacklamationRiksdagen lägger skrivelse 2015/16:...
Reservationer
2016-01-20
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Betänkande 2015/16:FöU14 H301FöU14
Försvarsutskottet
Debattdag 2016-05-19
Debattid 4 771s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motion 2015/16:335...
2.Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Riksdagen antar regeringens förslag...
3.Resultatredovisning av övning och utbildning utomlands
Riksdagen avslår motion 2015/16:334...
Reservationer
2016-01-20
Elsäkerhet
Betänkande 2015/16:FöU12 H301FöU12
Försvarsutskottet
Debattdag 2016-05-26
Debattid 1 133s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.ElsäkerhetRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Tillfällig yrkesutövningRiksdagen avslår motion 2015/16:339...
3.Vagabonderande strömmarRiksdagen avslår motion 2015/16:114...
Reservationer
2016-01-20
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
Betänkande 2015/16:FöU11 H301FöU11
Försvarsutskottet
Debattdag 2016-04-14
Debattid 1 160s
2016-01-20
Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Betänkande 2015/16:FöU10 H301FöU10
Försvarsutskottet
2016-01-20
Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
Betänkande 2015/16:FöU9 H301FöU9
Försvarsutskottet
2016-01-20
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015
Betänkande 2015/16:UbU23 H301UbU23
Utbildningsutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015acklamationRiksdagen lägger redogörelserna 201...
2016-01-20
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Betänkande 2015/16:UbU22 H301UbU22
Utbildningsutskottet
2016-01-20
Ytterligare undervisningstid i matematik
Betänkande 2015/16:UbU21 H301UbU21
Utbildningsutskottet
Debattdag 2016-05-25
Debattid 1 876s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Ytterligare undervisningstid i matematikacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-20
Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar
Betänkande 2015/16:UbU20 H301UbU20
Utbildningsutskottet
2016-01-20
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Betänkande 2015/16:UbU19 H301UbU19
Utbildningsutskottet
Debattdag 2016-05-25
Debattid 1 256s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och eleveracklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-20
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
Betänkande 2015/16:UbU18 H301UbU18
Utbildningsutskottet
Debattdag 2016-06-21
Debattid 1 853s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Lagförslaget
Riksdagen antar regeringens förslag...
2.Försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen på entreprenad
Riksdagen avslår motion 2015/16:341...
3.Uppdrag till Skolinspektionen att följa upp huvudmännens ansvar
Riksdagen avslår motion 2015/16:341...
Reservationer
2016-01-20
Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
Betänkande 2015/16:UbU7 H301UbU7
Utbildningsutskottet
Debattdag 2016-03-17
Debattid 659s
2016-01-20
Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
Betänkande 2015/16:JuU31 H301JuU31
Justitieutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighetacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Ny påföljd efter tidigare dom
Betänkande 2015/16:JuU30 H301JuU30
Justitieutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 494s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Ny påföljd efter tidigare domRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Betänkande 2015/16:JuU29 H301JuU29
Justitieutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 1 698s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändningRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Utökade möjligheter till förverkande
Betänkande 2015/16:JuU28 H301JuU28
Justitieutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 396s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Utökade möjligheter till förverkandeRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
Betänkande 2015/16:JuU27 H301JuU27
Justitieutskottet
Debattdag 2016-06-22
Debattid 1 997s
2016-01-19
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv
Utlåtande 2015/16:JuU26 H301JuU26
Justitieutskottet
Debattdag 2016-01-27
Debattid 2 330s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen
Riksdagen beslutar att lämna ett mo...
Reservationer
2016-01-19
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Betänkande 2015/16:SkU26 H301SkU26
Skatteutskottet
Debattdag 2016-05-25
Debattid 905s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Riksdagen antar regeringens förslag...
2.Uppföljning
Riksdagen avslår motion 2015/16:339...
Reservationer
2016-01-19
Redovisning av skatteutgifter 2016
Betänkande 2015/16:SkU25 H301SkU25
Skatteutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Redovisning av skatteutgifter 2016
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-19
Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
Betänkande 2015/16:SkU24 H301SkU24
Skatteutskottet
2016-01-19
Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
Betänkande 2015/16:SkU23 H301SkU23
Skatteutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Skatteavtal mellan Sverige och SaudiarabienRiksdagena) godkänner avtalet mella...
2016-01-19
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Betänkande 2015/16:NU23 H301NU23
Näringsutskottet
Debattdag 2016-06-15
Debattid 5 462s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Riksdagena) antar regeringens försl...
2.Effektivisering av det statliga riskkapitalet
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Övrigt om statens finansieringsinsatserRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-19
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
Betänkande 2015/16:NU22 H301NU22
Näringsutskottet
Debattdag 2016-05-26
Debattid 2 451s
2016-01-19
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
Betänkande 2015/16:NU21 H301NU21
Näringsutskottet
Debattdag 2016-05-26
Debattid 1 849s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolagRiksdagen lägger skrivelse 2015/16:...
2016-01-19
Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Betänkande 2015/16:NU20 H301NU20
Näringsutskottet
2016-01-19
Effektreserv 2020-2025
Betänkande 2015/16:NU19 H301NU19
Näringsutskottet
Debattdag 2016-05-12
Debattid 3 792s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Förlängning av effektreservenacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Miljökrav på effektreserven
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Uppföljning av beslutet om en förlängning av effektreserven
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Vissa övriga frågor om effektreservenacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
5.Allmänt om elmarknaden
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
6.ElområdenacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.NätutbyggnadacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
8.Elcertifikat
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
9.Vissa övriga frågoracklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-19
Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
Betänkande 2015/16:NU18 H301NU18
Näringsutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordningacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Regional tillväxtpolitik
Betänkande 2015/16:NU17 H301NU17
Näringsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 5 399s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Vissa övergripande frågor om regional tillväxtacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Lokalisering och organisering av statliga myndigheteracklamationRiksdagen ställer sig bakom det som...
3.Kommersiell och offentlig service på landsbygden
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Återföring av medel från vatten- och vindkraft
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
5.Humankapital och jämställdhetacklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:245...
6.TransportbidragetacklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:235...
7.LandsbygdssäkringacklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:377...
8.Lokalt ledd utveckling och Leadermetoden
Riksdagen avslår motion 2015/16:377...
9.Samordning och administration av projektmedel
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
10.Utvecklingen i vissa län och regioneracklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-19
Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden
Utlåtande 2015/16:NU16 H301NU16
Näringsutskottet
2016-01-19
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Betänkande 2015/16:SoU17 H301SoU17
Socialutskottet
Debattdag 2016-05-25
Debattid 3 388s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvårdenRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Översyn av den övre åldersgränsen
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Övriga åtgärder för att öka deltagandet i mammografiRiksdagen avslår motion 2015/16:338...
4.Utredning om förstatligande av sjukhusvårdenRiksdagen avslår motion 2015/16:338...
Reservationer
2016-01-19
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Betänkande 2015/16:SoU16 H301SoU16
Socialutskottet
Debattdag 2016-05-12
Debattid 2 228s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Riksdagen antar regeringens förslag...
Reservationer
2016-01-19
Läkemedel för särskilda behov
Betänkande 2015/16:SoU15 H301SoU15
Socialutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Läkemedel för särskilda behovacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag
Betänkande 2015/16:SoU14 H301SoU14
Socialutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Kompletterande genomförande av patientrörlighetsdirektivetacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-19
Uppföljning av smittskyddsläkemedel
Betänkande 2015/16:SoU13 H301SoU13
Socialutskottet
Debattdag 2016-05-19
Debattid 347s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Uppföljning av smittskyddsläkemedelacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Kostnadsfria varor
Riksdagen avslår motion 2015/16:334...
Reservationer
2016-01-19
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Betänkande 2015/16:SoU12 H301SoU12
Socialutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 1 288s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Riksdagen antar regeringens förslag...
2.Förbud mot motprestationer för ekonomiskt biståndRiksdagen avslår motion 2015/16:336...
Reservationer
2016-01-19
Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Betänkande 2015/16:SoU11 H301SoU11
Socialutskottet
2016-01-19
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
Betänkande 2015/16:SoU10 H301SoU10
Socialutskottet
Debattdag 2016-04-06
Debattid 2 032s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Genomförande av tobaksproduktdirektivetRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Den svenska regleringen av snus
Riksdagen avslår motion 2015/16:332...
Reservationer
2016-01-19
Cirkulär ekonomi
Betänkande 2015/16:MJU13 H301MJU13
Miljö- och jordbruksutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Meddelande om en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonominRiksdagen lägger utlåtandet till ha...
2016-01-19
Revisorer och revision
Betänkande 2015/16:CU21 H301CU21
Civilutskottet
Debattdag 2016-05-18
Debattid 1 057s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Revisorer och revisionRiksdagen antar regeringens förslag...
2.Tillsyn över företag av allmänt intresse
Riksdagen avslår motion 2015/16:339...
Reservationer
2016-01-19
Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
Betänkande 2015/16:SfU17 H301SfU17
Socialförsäkringsutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagenRiksdagen antar regeringens förslag...
2016-01-18
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Betänkande 2015/16:SfU16 H301SfU16
Socialförsäkringsutskottet
Debattdag 2016-06-20
Debattid 10 734s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.IkraftträdandeacklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:341...
3.MigrationsöverenskommelsenacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.VidarebosättningacklamationRiksdagen ställer sig bakom det som...
5.Ändringar i utlänningslagen
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
6.Tidsbegränsade uppehållstillstånd m.m.acklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.Övrig skyddsbehövandeacklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:341...
8.Barn och barnfamiljeracklamationRiksdagen avslår motion 2015/16:341...
9.Inskränkning av rätt till familjeåterföreningacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
10.Familjeåterförening för barnfamiljer
Riksdagen avslår motion 2015/16:341...
11.FörsörjningskravacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
12.Uppehållstillstånd vid synnerligen ömmande omständigheter
Riksdagen antar regeringens förslag...
13.Försörjning som förutsättning för permanent uppehållstillstånd
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
14.Anställningstidens längd vid permanent uppehållstillstånd
Riksdagen avslår motion 2015/16:341...
15.Lagförslagen i övrigtacklamationRiksdagen antar regeringens förslag...
Reservationer
2016-01-18
Anhörig- och arbetskraftsinvandring
Betänkande 2015/16:SfU15 H301SfU15
Socialförsäkringsutskottet
2016-01-18
Migration och asylpolitik
Betänkande 2015/16:SfU14 H301SfU14
Socialförsäkringsutskottet
2016-01-18
Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin
Betänkande 2015/16:SfU13 H301SfU13
Socialförsäkringsutskottet
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Granskningen av rehabiliteringsgarantinacklamationRiksdagen lägger skrivelse 2015/16:...
2016-01-18
Näringspolitik
Betänkande 2015/16:NU15 H301NU15
Näringsutskottet
Debattdag 2016-04-06
Debattid 7 247s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Allmänt om företagsfrämjandeRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Kvinnors företagande
Riksdagen avslår motion 2015/16:118...
3.Riktade insatser för kvinnor och personer med utländsk bakgrundRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Socialt företagandeRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
5.Företagens uppgiftslämnandeRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
6.Övriga insatser för regelförenklingRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
7.Insatser för att främja besöksnäringenRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
8.Övrigt om besöksnäringen
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
9.Industri och konkurrenskraft
Riksdagen avslår motion 2015/16:245...
10.Livsvetenskap
Riksdagen avslår motion 2015/16:245...
11.Övriga näringsgrenarRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-18
Mineralpolitik
Betänkande 2015/16:NU14 H301NU14
Näringsutskottet
Debattdag 2016-04-20
Debattid 5 716s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Den svenska mineralstrategin
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.Minerallagen och miljöbalkenacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
3.Avgifter och ersättningar
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
4.Uranbrytning
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
5.Skiffergas och andra kolvätenacklamationRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
6.Gruvdrift och samhällsutmaningar
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
Reservationer
2016-01-18
Vuxenutbildning
Betänkande 2015/16:UbU16 H301UbU16
Utbildningsutskottet
2016-01-18
Högskolan
Betänkande 2015/16:UbU15 H301UbU15
Utbildningsutskottet
Debattdag 2016-04-27
Debattid 7 357s
Utskottsförslag
#RubrikRöstningFörslag
1.Lärosätenas autonomiRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
2.HögskolestiftelserRiksdagen avslår motion 2015/16:240...
3.Högskoleanställdas mobilitet mellan lärosätenRiksdagen avslår motion 2015/16:277...
4.Högskoleanställdas meriterRiksdagen avslår motion 2015/16:240...
5.Särskilda uppdrag till vissa lärosäten m.m.Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
6.Permanenta försöksverksamheten med andrahandsuthyrning av studentbostäderRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
7.Möjlighet till andrahandsuthyrning av studentbostäder för alla lärosätenRiksdagen avslår motion 2015/16:193...
8.Lärosätessamarbeten
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
9.Högre utbildning i hela landet
Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
10.Etablering av utländska lärosätenRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
11.ResurstilldelningssystemetRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
12.Studieavgifter för tredjelandsstudenter m.m.Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
13.Vissa internationella frågorRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
14.Utbildningsutbudet vid vissa lärosäten och kommunala lärcenterRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
15.Utbudet av vissa yrkesutbildningarRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
16.Utvärdering av lärarutbildningenRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
17.Specialisering på vissa lärarutbildningarRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
18.Krav vid antagning till lärarutbildningen
Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
19.Lärarutbildningens innehåll
Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
20.Fler vägar till läraryrket
Riksdagen avslår motionerna 2015/16...
21.Fristående lärarutbildningRiksdagen avslår motion 2015/16:239...
22.Fristående kompletterande pedagogisk utbildningRiksdagen avslår motion 2015/16:277...
23.Validering för anställda på fritidshemRiksdagen avslår motion 2015/16:51 ...
24.Vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar m.m.Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
25.Högskoleutbildningarnas innehållRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
26.Arbetslivsanknytning
Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
27.Studie- och yrkesvägledningRiksdagen avslår motionerna 2015/16...
28.Tillträde till högskolanRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
29.Breddad rekryteringRiksdagen avslår motion 2015/16:751...
30.Terminssystem m.m.Riksdagen avslår motionerna 2014/15...
31.ExaminationRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
32.Utfärdande av examensbevisRiksdagen avslår motion 2015/16:277...
33.Förbättrad arbetsmiljö och stärkt studenthälsaRiksdagen avslår motion 2015/16:277...
34.TeckentolkningRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
35.Ledighet för förtroendeuppdragRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
36.Nätbaserad högskoleutbildningRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
37.JämställdhetRiksdagen avslår motionerna 2014/15...
Reservationer
2016-01-18
Skolväsendet
Betänkande 2015/16:UbU14 H301UbU14
Utbildningsutskottet
2016-01-18

Partiledardebatt

Vilken av partiledarna tycker du har presterat bäst i SVTs partiledardebatt?

Hoppa över

Tack för din röst!

Rösten är räknad och kommer att synas i vår statistik.

Vi försöker skapa oss en så god bild som möjligt av röstresultatet och vilka som röstar hur. Därför vill vi gärna fråga dig ett par frågor om dig och just din livssituation.

Vill du svara på fler frågor?

Kön

Är du man eller kvinna?

Hoppa över

Ålder

Hur gammal är du?

Hoppa över

Sysselsättning

Vad har du för sysselsättning?

Hoppa över

Boendesituation

Hur bor du?

Hoppa över

Boplats

Var bor du?

Hoppa över

Civilstatus

Vad har du för civilstatus?

Hoppa över

Barn

Har du barn under 18 år?

Hoppa över

Bakgrund

Hur ser din bakgrund ut?

Hoppa över

Utbildning

Vilken är den högsta utbildningen du har avslutat?

Hoppa över

Inkomst

Hur hög är din årsinkomst?

Hoppa över

Ort

Var bor du?

Hoppa över

Kontakt

Fyll i din email om du vill medverka i fler undersökningar. Du får dessutom tillgång till mer data.

Hoppa över